Algemene voorwaarden

Wie is emailht.ml?

Deze algemene voorwaarden vindt u terug op deze website. De ingangsdatum is 7 december 2022.

Toepasselijkheid

emailht.ml ontwikkelt HTML en CSS in de vorm van singleshot e-mails, interactieve e-mails en interactieve email elementen en/of e-mail templates. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u als opdrachtgever en emailht.ml als opdrachtnemer.

Het aanbod en de overeenkomst

Aanbiedingen / offertes bevatten duidelijke omschrijvingen van de opdracht. Een offerte is 14 dagen geldig. De overeenkomst wordt per e-mail bevestigd. Op elke overeenkomst zijn alleen de algemene voorwaarden van emailht.ml van toepassing. Indien u als opdrachtgever in de opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van (of niet voorkomen in) deze voorwaarden zijn deze voor emailht.ml alleen bindend als emailht.ml deze schriftelijk heeft aanvaard. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Prijzen / betaling

emailht.ml werkt op basis van een vaste fee. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte iets anders wordt vermeld. Eventuele onvoorziene kostenverhogingen na het aangaan van de overeenkomst, kunnen aan u doorberekend worden.

U betaalt emailht.ml 50% van de fee voordat wij met onze werkzaamheden beginnen. De overige 50% wordt gefactureerd na oplevering van de werkzaamheden.

Facturen moeten binnen 30 dagen worden betaald. Betaalt u niet of niet op tijd? Dan komen er extra kosten bij zoals wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Strippenkaarten

emailht.ml biedt strippenkaarten op maat aan. U als opdrachtgever kan deze strippenkaart aanvragen via e-mail. De strippenkaart dient voor het aanvangen van de werkzaamheden zijn voldaan. De strippenkaart is maximaal 6 maanden geldig. Restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk. 1 strip is 60 minuten. emailht.ml houdt een urenregistratie bij. U als opdrachtgever kan emailht.ml te allen tijde verzoeken om de urenregistratie te overleggen.

Uitvoering overeenkomst

emailht.ml bepaalt hoe en wanneer de overeengekomen opdracht wordt uitgevoerd. emailht.ml spant zich volledig in om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren met inachtneming van uw wensen als opdrachtgever. emailht.ml geeft geen garanties op het behalen van een bepaald resultaat. U geeft emailht.ml alle informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Mocht dit toch niet lukken en de opdracht loopt daardoor vertraging op en/of wij moeten daardoor extra kosten maken, dan brengt emailht.ml deze bij u in rekening.

emailht.ml kan gebruik maken van derde partijen om de werkzaamheden voor u uit te voeren. Ook in dat geval blijft emailht.ml verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Leveringstermijn

Wij spreken samen af binnen welke termijn de werkzaamheden worden opgeleverd.

Klachten

emailht.ml doet haar uiterste best om aan uw wensen te voldoen. Bent u toch niet helemaal tevreden? Dan zal emailht.ml dit zo goed mogelijk proberen op te lossen. U kunt binnen 14 dagen na de oplevering van de werkzaamheden een klacht indienen per e-mail via: hello@emailht.ml. Een klacht of andere vordering kunt u na 1 jaar na het ontstaan ervan niet meer indienen.

emailht.ml kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verkeerde weergave van reeds opgeleverd werk door een verandering in de rendering engine van een e-mailprogramma.

Overmacht

Het kan voorkomen dat emailht.ml door overmacht afspraken met u niet kunnen nakomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij leveringsproblemen bij leveranciers/fabrikanten, derden waarmee wij samenwerken, storingen in de gebruikte software, een pandemie, ziekte of tekort aan personeel, bedrijfsstoringen, sluitingen of andere omstandigheden vanwege overheidsmaatregelen. Als de overmachtssituatie voorbij is zal emailht.ml haar uiterste best doen de afspraken alsnog na te komen. Schade die is ontstaan door de overmachtssituatie vergoedt emailht.ml niet.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Als emailht.ml de afspraken met u niet of niet goed nakomt, is emailht.ml aansprakelijk voor uw directe schade. De directe schade die emailht.ml betaalt is nooit meer dan de prijs van onze overeenkomst of het maximaal door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag. Voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade is emailht.ml nooit aansprakelijk. emailht.ml is wel aansprakelijk voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid door emailht.ml.

Bent u voor uw schade verzekerd? Schakel dan eerst uw eigen verzekeraar in.

Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt als de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Beide partijen kunnen de overeenkomst ook tussentijds annuleren. Bij tussentijdse annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • 30% van de fee bij annulering tot 30 dagen voor de afgesproken oplevering;
  • 50% van de fee bij annulering tussen de 30 en 14 dagen voor de afgesproken oplevering;
  • 65% van de fee bij annulering tussen de 14 en 2 dagen voor de afgesproken levering;
  • 75% van de fee bij annulering binnen 48 tot 24 uur voor de afgesproken levering;
  • 100% van de fee bij annulering binnen 24 uur voor de afgesproken levering.

emailht.ml kan de overeenkomst uitstellen of annuleren als u uw afspraken niet nakomt, als emailht.ml aanwijzingen heeft dat u uw afspraken niet gaat nakomen, of als u emailht.ml vraagt om discriminerende, racistische, pornografische, beledigende, bedreigende of anderszins grensoverschrijdende content te maken. emailht.ml is niet verplicht om eventuele schade die u daardoor lijdt, te vergoeden. Eventuele schade die emailht.ml daardoor lijdt, wordt op u verhaald.

Intellectuele eigendom

De op maat gemaakte ontwerpen, coderingen, afbeeldingen en andersoortige speciaal voor u door emailht.ml bedachte en gemaakte zaken, zijn alleen voor u bestemd. Als u deze wilt delen met iemand anders, moet u dit eerst met emailht.ml overleggen.

Tot slot

Nederlands recht is van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.